eCEZA.com

Suç ve Ceza Blogu;

E-Ceza blogunda tümü Türk ceza hukuku ile ilgili mevzuat (tüm kanunlar, yönetmelikler, kararnameler, mahkeme kararları ve yargıtay içtihatları) ile konu hakkındaki makaleler yer bulunmaktadır.

Sitede eski ceza mevzuatı ile yeni ceza mevzuatı arasında farklara da yer verilmekte olup, Haberler kısmında; Aflar, ceza indirimleri, yerli ve yabancı hukuk ve mevzuat haberleri bulunmaktadır.

www.eceza.com sitesinin kategorileri;

 • Adliyeye Karşı Suçlar

   İftira             Madde 267- (1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.             (2) Fiilin maddîView Full Article...

 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

  Anayasayı ihlal             Madde 309- (1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.             (2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgiliView Full Article...

 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

  Devletin güvenliğine ilişkin belgeler             Madde 326- (1) Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapisView Full Article...

 • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

  Cumhurbaşkanına hakaret             Madde 299- (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.             (2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.             (3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama             MaddeView Full Article...

 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

                Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak              Madde 302- (1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/36 md.) Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbetView Full Article...

 • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

  Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar             Zimmet             Madde 247- (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.             (2)View Full Article...

 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar

  Askerî komutanlıkların gasbı             Madde 317- (1) Kanunen yetkili olmadıkları veya Devlet tarafından memur edilmedikleri halde, bir asker kıtasının veya donanmasının veya savaş gemisinin veya savaş hava filosunun veya bir kale veya müstahkem mevkiin veya bir askerî üssün veya tesisin, bir liman veya şehrin komutasını alanlara müebbet hapis cezası verilir.             (2) Kanunen yetkiliView Full Article...

 • Suç ve Ceza- Dostoyevski

  Suç ve Ceza , Ünlü Rus yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, (Фёдор Миха́йлович Достое́вский ) ye ait olan dünya edebiyatının çok önemli kitaplarından birisidir. Yoksulluk yüzünden cinayet işleyen bir kişiyi konu alan eser. Adalet olgusunu sorgulatarak Adil olmak ile Adalet arasındaki bağın kopuk olması durumunda Mutlak adaletin olamayacağını ele alan bir edebiyat eseridir. Suç ve Ceza eserininView Full Article...

 • TCK Yürürlük maddesi

  DOKUZUNCU BÖLÜM Son Hükümler             Yürürlük             MADDE 344– (1) Bu Kanunun;             a) “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184 üncü maddesi yayımı tarihinde,             b) “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlıklı 181 inci maddesinin birinci fıkrası ile “Çevrenin taksirle kirletilmesi” başlıklı 182 nci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,             c) Diğer hükümleriView Full Article...

 • Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

  Yabancı devlet başkanına karşı suç             Madde 340- (1) Yabancı devletlerden birinin başkanına karşı bir suç işleyen kişiye verilecek ceza, sekizde biri oranında artırılır. Suçun müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.             (2) Fiil, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan ise, soruşturma ve kovuşturma yabancı devletin şikayetine bağlıdır.   YabancıView Full Article...

Author: THS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.